top of page

העיר ביתר עילית

  • ניהול ופיקוח על הקמת אתר שכונת גבעה ג' לבניה רוויה, כולל הקמת תשתיות לכ 1,100 יחידות דיור.

  • כבישים ומערכות ניקוז מים, ביוב תאורה ופארקים.

  • ניהול הקמת השכונה החל משנת 2014 הכולל ניהול תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תקציבי,
    ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ומסירתן וליווי יזמי הבניה.

bottom of page