top of page

מקורות

החברה מנהלת פרויקטים רבים ומשמעותיים של תשתיות מים ארציות עבור חברת מקורות מזה כ- 15 שנים.

בכלל הפרויקטים שנוהלו ומנוהלים על ידי החברה נכללים פרויקטים כמפורט להלן:

  • ביצוע קווי מים בקטרים "60 – "80 במרכז מטרופולין תל אביב, כולל מינהורים מורכבים לחציית כבישים, מסילות ברזל ונחלים.

  • ביצוע קווי מים בקטרים "12 – "42 באורך כולל של כ- 40 ק"מ.

  • ביצוע קידוחים לעומקים שבין 150 מ' ל- 600 מ' להפקת מי שתיה מתת הקרקע, כולל חיבורם למערכת אספקת המים הארצית.

  • ביצוע קידוחים לעומקים של כ- 900 מ' להפחתת המלחת הכנרת.

  • ביצוע בריכות לאגירת מים בנפחים שבין 2,000 מ"ק ל- 12,000 מ"ק.

  • ביצוע תחנות שאיבה למים.

bottom of page