top of page

העיר טבריה

  • ניהול ופיקוח על הקמת שכונת מול ארבל למרגלות הכנרת בטבריה, כולל הקמת תשתיות
    לכ- 800 יחידות דיור בבניה רוויה ובבניה צמודת קרקע.

  • ביצוע כבישים ומערכות ניקוז מים ביוב תאורה ופארקים

  • ניהול הקמת השכונה החל משנת 2016, כולל ניהול תכנון , הכנת מכרזים , ניהול תקציבי,

  • ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ומסירתן לעירייה, ליווי יזמי הבניה

bottom of page