top of page

העיר צפת

  • ניהול ופיקוח על הקמת שכונת רמת רזים לבניה רוויה ובניה נמוכה, כולל הקמת תשתיות לכ-3,500 יחידות דיור.

  • ביצוע כבישים, ניקוז, מים, ביוב, תאורה, גשרים ופארקים.

  • ניהול הקמת השכונה החל משנת 2016, כולל ניהול תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תקציבי. 

  • ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ומסירתן לעירייה.

  • ליווי יזמי הבניה.

bottom of page