top of page

פרויקטים בבניה הכפרית

מתן שרותי חברה מנהלת עבור תכנון וביצוע הרחבות בישובים הכפריים בצפון הארץ בדרום הארץ ובערבה.

ניהול התכנון המפורט הכנת מכרזים פיקוח על הביצוע של התשתיות עד למסירתן למועצה.

 

 

 

bottom of page