top of page

חומרי מכרז

לתשומת ליבכם- חומרי המכרז המופיעים באתר הינם לעיון בלבד.

הגשת המכרז תתאפשר רק על גבי חומר מקורי שנאסף ממשרדי החברה.

חוברת
מכרז 
10/2023
שלב ג'
(86 יח"ד)
נווה בוקר

חוברת תכניות
למכרז 
10/2023
שלב ג'
(86 יח"ד)

נווה בוקר

נוסח פרסום
למכרז 
10/2023
שלב ג'
(86 יח"ד)

נווה בוקר

כתב כמויות 
מכרז 
10/2023
שלב ג'
(86 יח"ד)
נווה בוקר

כתב כמויות 
מכרז 
10/2023
שלב ג'
(86 יח"ד)
נווה בוקר

פרוטוקול סיור קבלנים 
10/2023
שלב ג' (86 יח"ד)
נווה בוקר

מסמך הבהרות 
למכרז 10/2023
מיום 01.10.23

שלב ג'
(86 יח"ד)

נווה בוקר

מסמך הבהרות 
למכרז 10/2023
מיום 10.10.23

שלב ג'
(86 יח"ד)

נווה בוקר

מסמך הבהרות 
למכרז 10/2023
מיום 12.10.23

שלב ג'
(86 יח"ד)

נווה בוקר

חוברת
מכרז 
27/2023
השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

חוברת תכניות
למכרז  
27/2023
השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

נוסח פרסום
למכרז  
27/2023
השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

כתב כמויות 
למכרז  
27/2023השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

כתב כמויות 
למכרז  
27/2023השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

פרוטוקול סיור
קבלנים-מעודכן
מכרז 27/2023
השלמת תשתיות לא
כלוס, נווה ים

מסמך הבהרות
למכרז 27/2023
השלמת תשתיות לאכלוס
נווה ים

חוברת
מכרז 
33/2023

109 יח"ד
אליפלט

חוברת תכניות
למכרז
33/2023

109 יח"ד
אליפלט

נוסח פרסום
למכרז
33/2023

109 יח"ד
אליפלט

כתב כמויות 
למכרז 

33/2023
109 יח"ד
אליפלט

כתב כמויות 
למכרז 

33/2023
109 יח"ד
אליפלט

מסמך הבהרות
למכרז 

33/2023
109 יח"ד
אליפלט

פרוטוקול סיור
קבלנים
33/2023
109 יח"ד
אליפלט

מסמך 8א'
מעודכן
33/2023
109 יח"ד
אליפלט

חוברת
מכרז

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

חוברת תכניות
למכרז

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

נוסח פרסום
למכרז 

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

כתב כמויות
למכרז 

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

כתב כמויות
למכרז

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

מסמך הבהרות
למכרז

1065/2022
ב'2
אדם -גבע בנימין

bottom of page